Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Content: al het, al dan niet via Bobbyssportshop.nl gepubliceerd materiaal waaronder (maar niet beperkt tot) websites, teksten, beeld- en geluidsmateriaal, reclame, merken, namen en software;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bobbyssportshop.nl
Westerhaven 22
9718 AC Groningen 
Telefoonnummer: 06 - 14 94 16 61 Voor direct contact met sales

BTW-nummer: NL 860508468B01
KVK-nummer:  76103080

Disclaimer
Informatie en content op onze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Bobbyssportshop.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van onze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten en of diensten.


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. De website zal informatie bevatten die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de acceptatie van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele bezorgkosten;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod,dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.


ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of het product in naam van de consument in ontvangst is genomen


ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Gedurende de bedenktermijn zal de consument het product en de verpakking met gepaste zorg behandelen. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument zich wil beroepen op het herroepingsrecht, dient de consument Bobbyssportshop.nl hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan de consument eenvoudig doen, indien mogelijk, door in te loggen in zijn account op de website van Bobbyssportshop.nl: Accountpage. Hier vindt de consument een overzicht van al zijn orders en onderaan de pagina kan hij producten retourneren met behulp van de retourapplicatie. Op deze manier kan de consument eenvoudig aangeven welke producten hij wil retourneren. 
 2. Zo snel mogelijk en zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de periode van 30 dagen is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Wanneer de consument het contract annuleert, zal ondernemer alle ontvangen betalingen terugstorten, inclusief de leveringskosten - behalve de aanvullende kosten die gemaakt zijn indien de consument een ander type levering heeft gekozen dan de standaard door de ondernemer aangeboden goedkoopste levering - zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de ondernemer geïnformeerd werd over de beslissing van de consument zich op het herroepingsrecht te beroepen.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument expliciet heeft aangegeven de terugbetaling op een andere manier te willen ontvangen; in geen geval zal de consument kosten in rekening brengen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor een terugbetaling in te houden totdat de goederen zijn ontvangen of totdat de consument bewijs heeft overgedragen dat de goederen zijn teruggestuurd, welke van beiden het eerst voorkomt.


ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken/producten;
 • Audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).


ARTIKEL 11 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


ARTIKEL 12 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 14 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


ARTIKEL 15 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


ARTIKEL 18 – PRIVACY

Voor het goed functioneren van onze website en de daaruit voortvloeiende diensten is het nodig om persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Bobbyssportshop.nl hecht veel waarde aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Bobbyssportshop.nl zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Bobbyssportshop.nl verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens indien daar een wettelijke grondslag voor is. De persoonsgegevens worden in dat geval op een passende en organisatorische wijze opgeslagen en beveiligd. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
Bobbyssportshop.nl deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor haar dienstverlening, voortvloeit uit een wettelijke verplichting of wanneer de consument daar uitdrukkelijk en vrijelijk toestemming voor verleent.

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening
  Het delen van persoonsgegevens met derden is in sommige gevallen noodzakelijk ter uitvoering en nakoming van de koopovereenkomst tussen consument en Bobbyssportshop.nl, oftewel: onze dienstverlening. Zo zal Bobbyssportshop.nl persoonsgegevens doorgeven aan vervoerders zodat zij de gekochte producten kunnen afleveren bij de consument. In dergelijke gevallen schakelt Bobbyssportshop.nl alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om, in opdracht van Bobbyssportshop.nl, persoonsgegevens te verwerken. Bobbyssportshop.nl draagt daarbij zorg voor de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens en legt de gemaakte afspraken met partijen vast in een verwerkersovereenkomst. Op deze manier wordt de privacy van de persoonsgegevens gewaarborgd.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak
  Bobbyssportshop.nl kan verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met andere partijen op basis van een wettelijke grondslag of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
 3. Toestemming
  In bepaalde gevallen vraagt Bobbyssportshop.nl toestemming aan de consument alvorens de persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

 
Categorieën persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar persoon. Persoonsgegevens geven informatie dat ofwel direct over iemand gaat, ofwel waarmee deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, huisadres, telefoonnummer en e-mailadres. Bobbyssportshop.nl verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Accountgegevens: Dit zijn gegevens die nodig zijn om een account aan te maken waarmee je kunt inloggen op de website van Bobbyssportshop.nl;
Apparaatgegevens: Dit zijn gegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresoluties, type en versie van de browser en het besturingssysteem;
Betaalgegevens: Rekeningnummer en/of creditcardnummer;
Contactformulier: Via de website kan een bezoeker of consument een vraag stellen of een opmerking maken. In dat geval worden contactgegevens opgevraagd en verwerkt zoals naam en e-mailadres. Met behulp van deze gegevens kan de afdeling Klantenservice contact opnemen met de bezoeker of consument over de klacht of opmerking;
Contactgegevens: Met deze gegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, kan Bobbyssportshop.nl contact opnemen met de consument;
Gebruiksgegevens: Dit zijn gegevens over het gebruik van de website van Bobbyssportshop.nl. Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s die bezocht worden, welke producten bekeken worden en welke artikelen worden gelezen;
Geboortedatum: De gebruiker kan ervoor kiezen om de geboortedatum in te vullen. Indien de geboortedatum bij ons bekend is, is het mogelijk om een kortingsbon te ontvangen tijdens de verjaardag;
Gegevens websitebezoek: Gegevens die worden verzameld over het bezoek aan de website van Bobbyssportshop.nl, worden gebruikt voor anoniem statistisch onderzoek waarmee de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoeker afgestemd kan worden. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om het gebruik van onze site te vergemakkelijken;
Nieuwsbrief: Via de website kan een consument zich aanmelden voor de nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over acties, enquêtes, nieuw assortiment en andere gerelateerde onderwerpen. Wanneer men zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden naam en e-mailadres door Bobbyssportshop.nl verwerkt;
Social media gegevens: Bobbyssportshop.nl heeft verschillende social media accounts, waaronder Facebook, Instagram en Twitter. Een ieder kan ‘likes’, reacties en opmerkingen plaatsen bij berichten op deze social media pagina’s. Bobbyssportshop.nl verwerkt algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van het bericht te analyseren en het aanbod te verbeteren; 
Wettelijke toestemming van ouders: Op grond van de AVG is toestemming vereist van ouders of wettelijke vertegenwoordigers wanneer de persoonsgegevens van kindereren jonger dan 16 jaar verwerkt worden. 

Rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft de consument de volgende rechten:

 • Recht op inzage en rectificatie van persoonsgegevens; 
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Bobbyssportshop.nl of door één van haar verwerkers; 
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van de gegevens);
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, oftewel de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Bobbyssportshop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacybeleid van Bobbyssportshop.nl. Deze kan geraadpleegd worden via de website.


ARTIKEL 19 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.